โรคหลายบุคลิก: ความเข้าใจและการรักษา

โรคหลายบุคลิก: การเปลี่ยนแปลงบุคลิกที่ซับซ้อน

โรคหลายบุคลิกหรือ Dissociative Identity Disorder (DID) เป็นภาวะทางจิตเวชที่เกี่ยวข้องกับการมีอัตลักษณ์หรือบุคลิกที่แตกต่างกันภายในบุคคลเดียวกัน ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยสลับระหว่างบุคลิกหรืออัตลักษณ์ต่าง ๆ ได้โดยไม่ตระหนักถึงมัน

ผู้ที่เป็น DID มักจะมีส่วนต่าง ๆ ของตัวตนซึ่งมีระบบความจำ การรับรู้ ความคิด และความรู้สึกที่แยกออกจากกัน บางครั้งเขาอาจไม่สามารถจดจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้เมื่อบุคลิกหรืออัตลักษณ์อื่น ๆ ปรากฏออกมาเป็นผู้ประกอบการแทนที่

การวิเคราะห์และรักษา DID เป็นงานที่ซับซ้อน เนื่องจากการตรวจสอบอาการและการพึ่งพาบุคลิกแต่ละบุคลิกอาจเป็นภาระที่ยากและเชื่อถือไม่ได้ การรักษามักจะเน้นไปที่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย รวมถึงการให้การสนับสนุนจากผู้ใกล้ชิด เพื่อช่วยเหลือในการจัดการกับอาการที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเข้าใจและการรับรู้ในเชิงอารมณ์ที่ถูกเสียหาย เป็นองค์ประกอบสำคัญในการรักษา DID โดยการทำงานร่วมกับผู้ป่วยในการสร้างความเข้าใจและการยอมรับถึงส่วนต่าง ๆ ของตัวตนเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลในการฟื้นฟูและการปรับตัวกับโลกภายนอกได้อย่างเหมาะสม

สาเหตุและลักษณะของโรคหลายบุคลิก

โรคหลายบุคลิก (Dissociative Identity Disorder – DID) เป็นภาวะทางจิตเวชที่ซับซ้อนและมีผลกระทบมากต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย สาเหตุหลักของโรคนี้มักเกิดจากการได้รับความกระทบกระเทือนทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในช่วงวัยเด็ก ซึ่งอาจประกอบด้วยการถูกทำร้ายทางกาย การล่วงละเมิดทางเพศ หรือประสบการณ์ที่เป็นที่เจ็บปวดทางจิตใจอื่น ๆ ที่เข้มงวดมาก

เมื่อผู้ป่วยต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่รุนแรง สมองมักสร้างกลไกป้องกันตัวเองโดยการเปลี่ยนเป็นบุคลิกหรืออัตลักษณ์อื่น เพื่อตัดขาดจากความทรงจำและตัวตนเดิมที่เชื่อถือไม่ได้ในสภาพการณ์ที่รุนแรง การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ผู้ป่วยสามารถรับมือกับประสบการณ์ที่ทรมานได้มากขึ้น แต่ก็เป็นสาเหตุของความสับสนและความไม่สอดคล้องในการระบุตัวตน

อย่างไรก็ตาม, โรคหลายบุคลิกเป็นภาวะที่มีความซับซ้อนและยากต่อการวินิจฉัย ซึ่งอาการสามารถแสดงออกอย่างหลากหลายและมีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันไป บางครั้งผู้ป่วยอาจมีอาการเบาบางเช่น ลืมเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง ในขณะที่ในบางกรณีก็อาจมีอาการรุนแรงจนกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน

ผลกระทบของโรคหลายบุคลิกไม่เพียงแต่กระทบต่อผู้ป่วยเองเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อครอบครัวและผู้ใกล้ชิดด้วย เนื่องจากต้องรับมือกับอาการที่เข้ามาและสนับสนุนในการรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยเรียนรู้และทำความเข้าใจกับสภาพความเป็นไปได้ที่ซับซ้อนของโรคนี้ได้ดีขึ้น

อาการของโรคหลายบุคลิก

อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่อยู่ภายในเพื่อกำหนดความเป็นตัวตนและบุคลิกภาพของแต่ละคน ในปกติแล้ว คนจะมีเพียงอัตลักษณ์เดียว แต่ในผู้ป่วยโรคหลายบุคลิกอาจมีสองอัตลักษณ์หรือมากกว่านั้นผสมกันอยู่ในตัว โดยแต่ละอัตลักษณ์อาจมีชื่อ เพศ อายุ หรืออุปนิสัยแตกต่างกันไป และจะสับเปลี่ยนกันเข้าควบคุมความคิด การรับรู้ต่อสภาพแวดล้อม และพฤติกรรมโดยไม่รู้ตัว

ผู้ป่วยโรคหลายบุคลิกอาจมีลักษณะอาการต่อไปนี้:

 1. รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้มองดูการกระทำของตนเอง บางครั้งผู้ป่วยอาจได้ยินเสียงผู้อื่นแทรกขึ้นมา เช่น เสียงเด็กหรือเสียงจากภายในที่คอยควบคุมตนเองอยู่
 2. รู้สึกว่าตนเองไม่มีอำนาจในการควบคุมตนเองเมื่ออัตลักษณ์เปลี่ยนไป และอาจรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจ เช่น รู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นเด็ก หรือมีร่างกายแข็งแรงขึ้นโดยที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับอัตลักษณ์หลัก
 3. อัตลักษณ์รองมักปรากฏออกมาเมื่ออยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดหรือได้รับความกดดันทางจิตใจ
 4. เมื่ออัตลักษณ์เปลี่ยนแปลงไป ผู้ป่วยบางรายอาจจดจำเรื่องราวขณะนั้นได้ แต่บางรายอาจสูญเสียความทรงจำชั่วคราว

นอกจากนี้ อาจพบอาการอื่น ๆ เช่น ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดเมื่อยตามร่างกาย อารมณ์แปรปรวน เบื่ออาหาร มีอาการวิตกกังวลหรือซึมเศร้า เป็นต้น การรับรู้และการรักษาโรคหลายบุคลิกนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องใช้การประเมินทางจิตเวชอย่างถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

การวินิจฉัยโรคหลายบุคลิก

การวินิจฉัยโรคหลายบุคลิกอาจใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้ข้อสรุป เนื่องจากต้องพิจารณาตัดโรคอื่นที่มีอาการคล้ายคลึงกันออกไป โดยทั่วไป การวินิจฉัยจะประกอบด้วยการสอบถามอาการ ประวัติสุขภาพของผู้ป่วย และตรวจร่างกายด้วยวิธีต่าง ๆ โดยอาจใช้วิธีตรวจเลือด การเอ็กซเรย์ หรือการทำเอ็มอาร์ไอ (MRI) เพื่อตัดสาเหตุอื่นออกไปที่อาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการคล้ายโรคหลายบุคลิก เช่น ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ มีปัญหากับการนอนหลับ หรือมีความผิดปกติเกี่ยวกับสมอง เป็นต้น

หากไม่พบความผิดปกติทางร่างกาย แพทย์อาจวินิจฉัยด้วยการตรวจทางจิตเวช (Psychiatric Exam) โดยถามคำถามเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก พฤติกรรม มีการพูดคุยเรื่องอาการของผู้ป่วย และสอบถามประวัติครอบครัวและคนใกล้ชิดด้วยความยินยอมของผู้ป่วย

นอกจากนี้ จิตแพทย์จะใช้เกณฑ์ตามคู่มือการวินิจฉัยและสถิติของความผิดปกติทางจิต ฉบับที่ 5 (DSM-5) ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน เพื่อประเมินและวินิจฉัยโรคหลายบุคลิก ได้แก่

 1. ผู้ป่วยแสดงท่าที หรือมีผู้อื่นสังเกตเห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ป่วยมีอัตลักษณ์ตั้งแต่สองอัตลักษณ์ขึ้นไป โดยอาจอธิบายได้ด้วยความรู้สึกถูกครอบครอง (Possession) จากอัตลักษณ์ที่ตนเองไม่ต้องการ ซึ่งแต่ละอัตลักษณ์จะมีรูปแบบการรับรู้ ความเกี่ยวข้อง ความคิดต่อตนเองและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
 2. ผู้ป่วยมักรู้สึกถึงช่องว่างในความทรงจำขึ้นบ่อยครั้ง โดยอาจหลงลืมข้อมูลส่วนตัว ทักษะความสามารถ เหตุการณ์ในชีวิตที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นหรือเป็นระยะเวลานานแล้ว ซึ่งไม่ใช่อาการหลงลืมทั่วไป
 3. อาการต่าง ๆ ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำตามหลักวัฒนธรรมหรือศาสนา
 4. อาการต่าง ๆ ไม่ใช่ผลลัพธ์ของการใช้สารใด ๆ อย่างแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือยารักษาโรค ในกรณีที่เป็นเด็ก อาการจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างเพื่อนในจินตนาการหรือจินตนาการอื่นของเด็ก
 5. อาการต่าง ๆ ทำให้ผู้ป่วยเกิดความเครียด เกิดปัญหาด้านความสัมพันธ์ หน้าที่การงาน หรือการใช้ชีวิตประจำ

การรักษาโรคหลายบุคลิก

เป้าหมายของการรักษาโรคหลายบุคลิกคือ การยับยั้งอาการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อตัวผู้ป่วยเองและคนรอบข้าง รวมถึงเชื่อมโยงอัตลักษณ์หรือบุคลิกที่หลากหลายให้รวมเป็นอัตลักษณ์เดียว และช่วยให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยปัจจัยสำคัญในการรักษาโรคหลายบุคลิกคือการเข้ารับการบำบัดกับจิตแพทย์ คนรอบข้างควรทำความเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่ผู้ป่วยเป็น ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยไม่เกิดการต่อต้านและเข้ารับการรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ วิธีการรักษาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอาการ ความรุนแรง และปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการของผู้ป่วย โดยใช้หลายวิธีผสมผสานกัน ดังนี้:

 1. การบำบัดทางจิตใจ: การรับการบำบัดจากจิตแพทย์เป็นสำคัญ เช่น การพูดคุย การให้คำปรึกษา และการใช้เทคนิคการจัดการอารมณ์ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเรียนรู้และรับมือกับอารมณ์และอัตลักษณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. การใช้ยา: บางครั้งการรักษาอาจจำเป็นต้องใช้ยาเพื่อควบคุมอาการของโรค โดยมักจะใช้ยาต้านกรดอะมิโน (Antipsychotics) เพื่อช่วยลดอาการทางจิตเวช
 3. การฝึกซ้อมทักษะสำหรับการจัดการอารมณ์: การเรียนรู้ทักษะการจัดการอารมณ์ เช่น การฝึกสตรีทเทคนิค การทำโยคะ หรือการฝึกการหายใจลึก สามารถช่วยเสริมสร้างความสามารถในการจัดการกับความเครียดและอารมณ์ได้
 4. การสนับสนุนจากคนรอบข้าง: คนรอบข้างมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและเข้าใจผู้ป่วย การให้กำลังใจและการสนับสนุนในชีวิตประจำวันสามารถช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ป่วยได้
 5. การแก้ไขสภาพแวดล้อม: การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เช่น การลดความเครียดในที่ทำงานหรือที่บ้าน การสร้างพื้นที่ที่เป็นส่วนตัว เป็นต้น

การรักษาโรคหลายบุคลิกเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความสำคัญของการรับรู้จากผู้ป่วยและคนรอบข้าง ซึ่งการรักษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอาจช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ในระยะยาว

ภาวะแทรกซ้อนของโรคหลายบุคลิก

โรคหลายบุคลิกไม่เพียงแต่มีผลต่อสุขภาพจิตเวชของผู้ป่วย แต่ยังสามารถทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเขาด้วย เช่น

 1. ภาวะวิตกกังวลและโรคซึมเศร้า: ผู้ป่วยโรคหลายบุคลิกมักเป็นเสี่ยงต่อการพัฒนาภาวะวิตกกังวลและโรคซึมเศร้า เนื่องจากการต้องเผชิญกับความยากลำบากในการจัดการอารมณ์และสถานการณ์ที่ซับซ้อน
 2. โรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรง (PTSD): การประสบเหตุการณ์ที่รุนแรงอาจทำให้ผู้ป่วยโรคหลายบุคลิกพัฒนาโรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรง (PTSD) ซึ่งมักมีอาการเช่น ความกังวล ภาวะซึมเศร้า และความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอันตราย
 3. ความผิดปกติด้านการนอน: โรคหลายบุคลิกอาจทำให้เกิดปัญหาการนอน เช่น ฝันร้าย นอนไม่หลับ หรือละเมอขณะหลับ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและความสมดุลในชีวิตประจำวัน
 4. ปัญหาการกินผิดปกติ: บางผู้ป่วยอาจพบว่าพวกเขามีการกินอาหารหรือสารต่าง ๆ อย่างไม่เหมาะสม ทั้งนี้อาจเกิดจากการควบคุมอารมณ์หรือความวิตกกังวล
 5. การใช้ยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: บางครั้งผู้ป่วยอาจพยายามใช้สารเสพติดหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่สบายหรือเพื่อควบคุมอารมณ์
 6. ความผิดปกติทางเพศและบุคลิกภาพ: บางผู้ป่วยอาจมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือบุคลิกภาพ เช่น มีความสับสนเกี่ยวกับเพศ หรือมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันในสถานการณ์ต่าง ๆ
 7. ความผิดปกติทางร่างกาย: ผู้ป่วยอาจพบว่าตนเองมีอาการทางร่างกาย เช่น อาการเวียนศีรษะ หรือชัก ซึ่งอาจมีต้นเหตุมาจากความเครียดหรือความกังวล
 8. การทำร้ายตนเองหรือมีความคิดฆ่าตัวตาย: ผู้ป่วยโรคหลายบุคลิกมักมีความคิดเกี่ยวกับการทำร้ายตนเองหรือมีความคิดฆ่าตัวตาย

การป้องกันโรคหลายบุคลิก

การป้องกันโรคหลายบุคลิกเริ่มต้นที่การเข้าใจถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคนี้ โรคหลายบุคลิกมักมีการเชื่อมโยงกับการถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจในวัยเด็ก เช่น การใช้ความรุนแรงหรือการล่วงละเมิดทางเพศ ดังนั้น การป้องกันไม่ให้เด็กถูกทำร้ายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลายบุคลิก

หากผู้ปกครองมีความเครียดหรือปัญหาส่วนตัวใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดูแลเด็ก ควรหากำลังใจหรือคำแนะนำจากบุคคลที่ไว้ใจได้ เช่น เพื่อนสนิท แพทย์ นักจิตวิทยา หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและครอบครัว นอกจากนี้ หากมีสังเกตพบว่าลูกถูกทำร้ายร่างกาย ประสบอุบัติเหตุ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเครียดหรือการกระทบกระเทือนทางจิตใจมาก่อน ควรพาลูกไปพบแพทย์โดยทันที โดยการรับการช่วยเหลือที่เหมาะสม นอกจากนี้ การฟื้นฟูสภาพจิตใจและการเรียนรู้วิธีการจัดการกับอารมณ์และความคิดอย่างเหมาะสมก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในกรณีเช่นนี้

การให้ความรู้และการสนับสนุนจากชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องก็มีบทบาทสำคัญในการป้องกันโรคหลายบุคลิก เช่น การสร้างมาตรการในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ที่ทำให้เด็กมีความเสี่ยงต่อการถูกทำร้าย การสนับสนุนบริบทที่เป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพจิต เช่น การสนับสนุนครอบครัวและการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและผู้ปกครอง เป็นต้น

โดยสรุป การป้องกันโรคหลายบุคลิกควรมุ่งเน้นที่การเข้าใจปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคนี้ และการให้ความรู้และการสนับสนุนที่เหมาะสมจากชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง