เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก บอกอะไร

เลขประจำตัวประชาชนที่มี 13 หลัก เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญเพื่อระบุตัวตนของบุคคลในประเทศไทย แต่ละหลักของเลขนี้มีความหมายและบทบาทที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน:

1. ส่วนที่ 1 (หลักแรก): หมายถึง ประเภทบุคคลซึ่งมีทั้งหมด 8 ประเภท แทนตัวเลขที่บอกถึงกลุ่มหรือประเภทของบุคคลนั้น ๆ

2. ส่วนที่ 2 (หลักที่ 2-5): ระบุสำนักทะเบียนที่ออกเลขประจำตัวประชาชน และจังหวัด-อำเภอ/เขต/เทศบาล/เมืองพัทยาที่เป็นที่อยู่ปัจจุบันของบุคคล

3. ส่วนที่ 3 และ 4 (หลักที่ 6-12): รวมกันแล้วเป็นลำดับของบุคคลในแต่ละประเภทของแต่ละสำนักทะเบียน ที่ช่วยในการระบุคำนำหน้า, เพศ, และวันเดือนปีเกิด

4. ส่วนที่ 5 (หลักที่ 13): เป็นเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจำตัวประชาชนทั้งหมด

ทั้งนี้, เลขรหัสที่อยู่ด้านหลังบัตรจะมีหน้าที่เป็นเลขที่กรมการปกครองใช้ในการควบคุมการจ่ายบัตรประจำตัวประชาชน, แต่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน. สำหรับข้อมูลส่วนบุคคล, จะต้องอยู่ที่ด้านหน้าบัตรเท่านั้น. การเปิดเผยข้อมูลบนบัตรควรได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรเท่านั้น.