องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ – หน้าแรก

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ มี 4 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, บุคลากร, ข้อมูลและสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์ใช้ในการจัดการกับข้อมูล ซึ่งอาจเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่แทนความหมายในสิ่งต่าง ๆ คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้หลากหลายขึ้นอยู่กับชุดคำสั่งที่เลือกใช้ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง

ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 4 ส่วน ได้แก่ ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, บุคลากร และข้อมูลสารสนเทศ

Hardware (ฮาร์ดแวร์)

Hardware (ฮาร์ดแวร์)

1.ฮาร์ดแวร์

ฮาร์ดแวร์คือส่วนกายภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์รอบข้างที่เกี่ยวข้อง เช่น ฮาร์ดดิสก์, เครื่องพิมพ์, ซีพียู, เมนบอร์ด, แรม, การ์ดจอ, ไดร์ฟดีวีดี, เคส, จอภาพ, คีย์บอร์ด, และเมาส์ เป็นต้น

ฮาร์ดแวร์ประกอบด้วย:

หน่วยรับข้อมูล: เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผลกลางเพื่อประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ให้ผู้ใช้ทราบทางหน่วยแสดงผลลัพธ์
หน่วยความจำหลัก: ทำหน้าที่เก็บข้อมูลชั่วคราว ข้อเสียของหน่วยความจำหลักคือข้อมูลจะหายไปเมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง: ทำหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างถาวรจนกว่าผู้ใช้จะลบข้อมูล ความจุของหน่วยเก็บข้อมูลสำรองมีขนาดใหญ่ แต่การเรียกใช้ข้อมูลจะช้ากว่าหน่วยความจำหลักมาก

Software (ซอฟต์แวร์)

Software (ซอฟต์แวร์)

2.ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์คือชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ทำให้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์สามารถทำงานได้ตามต้องการ ซอฟต์แวร์ถูกเขียนขึ้นโดยโปรแกรมเมอร์ที่ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ (Programming Language) ต่าง ๆ ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้:

1.ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software): เป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งมากับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของระบบปฏิบัติการ (Operating System) เช่น Microsoft Windows 11 ซอฟต์แวร์ระบบนี้ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเริ่มต้นและทำงานอื่น ๆ ที่ผู้ใช้ต้องการได้

2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software): เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการทำงานต่าง ๆ ของผู้ใช้ตามความต้องการ เช่น Microsoft Word สำหรับงานเอกสาร, Google Chrome สำหรับการท่องอินเทอร์เน็ต, และ NetBeans สำหรับการพัฒนาโปรแกรม

ส่วนประกอบหนึ่งของการใช้คมอคือ บุคลากร Peopleware (พิเพิลแวร์)

บุคลากร Peopleware (พิเพิลแวร์)

3.บุคลากร

บุคลากรหรือ Peopleware เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ โดยบุคลากรเหล่านี้ซึ่งเรียกว่า ผู้ใช้ หรือ User ทำหน้าที่สั่งการและควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์

ข้อมูลและสารสนเทศ Data Information (ดาต้า อิมฟอเมชัน)

ข้อมูลและสารสนเทศ Data Information (ดาต้า อิมฟอเมชัน)

4.ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลและสารสนเทศ (Data Information) เป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงานต่าง ๆ ข้อมูลคือสิ่งที่ถูกเก็บรวบรวมมาและต้องได้รับการประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ในปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในการดัดแปลงข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สารสนเทศคือข้อมูลที่ผ่านการเก็บรวบรวมและเรียบเรียงอย่างมีระบบ เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ สารสนเทศที่ดีช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ และยังช่วยในการประมาณการด้านต่าง ๆ เช่น การลงทุนหรือยอดขาย ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด